Här är en guide för att fixa din MAG STB, följ instruktionerna noga med tålamod så löser sig det ganska fort.

 1. Förbered ett USB minne och formattera det (ingen snabb formattering) till FAT32 format.
 2. Skapa en mapp som heter mag256 (eller vad nu din box har för version). Viktigt med små bokstäver!
 3. Starta webbläsaren i datorn, skriv den adress som matchar din box variant för att ladda ner fabriksversionen abv programvaran som vi ska installera i boxen. För MAG 256 blir det adressen: update.infomir.com/mag/256/imageupdate nedladdningen bör starta automatisk och välj att spara på USB minnet i den mappen du skapade tidigare.
 4. Stoppa sedan USB minnet i din box och se till så att ALLA kablar är urdragna utom HDMI kabeln!!!
 5. Håll inne MENU knappen på fjärrkontrollen (snett ner till vänster om den runda ringen på fjärren, har 3 streck och några punkter bredvid) SAMTIDIGT som du sätter i strömsladden, lite bökigt men det går! HÅLL KVAR Menu knappen tills det kommer upp en Bootloader menu, något liknande har du aldrig sett!
 6. I denna meny väljer du Upgrade tools
 7. I nästa meny väljer du Upgrade Software
 8. På nästa sida väljer du Using USB
 9. Välj sedan när den frågar om du vill detta YES
 10. Boxen letar nu på USB minnet och kommer till sist att startas om och du kommer till en sida där det står överst Page loading error.
 11. På denna sida väljer du att gå till Embedded Portal
 12. På denna sida går du sedan till Settings
 13. Välj sedan Software Autoupdate och sedan på nästa sida väljer du där med fjärren så att det står Disabled och trycker OK.
 14. Sätt nu i internetkabeln igen och vänta 30 sekunder
 15. Backa ETT steg med ”Huset” knappen på fjärren och välj System Settings
 16. Välj sedan Restart Portal och du är KLAR !!!!

ENGLISH VERSION

Here is a guide to fix your MAG STB, follow the instructions carefully with patience and solve it fairly quickly.

 1. Prepare a USB memory and format it (no quick formatting) to FAT32 format.
 2. Create a folder called mag256 (or whatever your box has for version). Important with lowercase letters!
 3. Start the web browser on your computer, type the address that matches your box variant to download the factory version abv software that we will install in the box. For MAG 256, the address will be: update.infomir.com/mag/256/imageupdate the download should start automatically, choose to save that file to the USB memory in the folder you created earlier.
 4. Then put the USB memory in your box and make sure ALL cables are drawn out except the HDMI !!!
 5. Press and hold the MENU button on the remote control (obliquely down to the left of the round ring on the remote, have 3 bars and some points next to it) and AT THE SAME TIME & as you put in the power cord, a little bumpy but it goes! KEEP HOLDING Menu button until a Bootloader menu appears, something you’ve never seen!
 6. In this menu, select Upgrade tools
 7. In the next menu select Upgrade Software
 8. On the next page, select Using USB
 9. Then select when it asks if you want to do this YES
 10. The box is now looking at the USB memory and will eventually be restarted and you will come to a page at the top of Page loading error.
 11. On this page you choose to go to Embedded Portal
 12. On this page, go to Settings
 13. Then select Software Autoupdate and then on the next page select Disabled and press OK.
 14. Plug in the internet cable and wait 30 seconds
 15. Back ONE step with the ”House” button on the remote and select System Settings
 16. Then select Restart Portal & you are READY !!!!
sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish